HU | RO | EN
PÁLYÁZATUNKRÓL
PÁLYÁZATUNKRÓL

Sepsiszentgyörgy pályázata szellemiségében inkluzív. A helyi problémákat nem megkerüli, elkerüli, hanem tudatosan tematizálja, ugyanakkor a helyi értékekből kiindulva ad választ  helyi, országos és európai kérdésekre.

Sepsiszentgyörgy pályázata szellemiségében inkluzív. A helyi problémákat nem megkerüli,  elkerüli, hanem tudatosan tematizálja, ugyanakkor a helyi értékekből kiindulva ad választ  helyi, országos és európai kérdésekre.

Miért pályázunk?

2021-ben Európa egyik kulturális fővárosa egy romániai város lesz. A kulturális minisztérium 2014 decemberében hirdette meg a kiírást, amelyre 2015 október 10-ig lehet pályázatot benyújtani. Az Európa Kulturális Fővárosa címet az Európai Unió ítéli oda egy évre. Ez alatt az idő alatt az adott város lehetőséget kap kulturális életének és kulturális fejlődésének bemutatására. Számos európai város használta fel ezt a címet arra, hogy megújítsa kulturális életét és ismertté tegye magát Európa-szerte. A program emellett rendszerint a város gazdasági fejlődésére is katalizátorként hat, átalakítja a városképet, és hosszú távon növelheti a turisztikai potenciálját.

Amellett, hogy Sepsiszentgyörgynek, mint a Székelyföld nevében pályázó városnak a fent említett eredmények elérése is céljai közé tartozik, olyan további célok elérését tűzte ki a programon keresztül, amelyek a régió lakóinak mindennapi életére legalább ekkora hatással lesznek. Ezek a célok: a feszültségek csökkentése, a regionális tudat erősítése, az egyéni és közösségi szabadság, illetve a társadalmi kohézió erősítése a művészet és a kultúra közvetítésével.

A program eredményeként az emberek közelebb kerülnek saját identitásuk megértéséhez és más identitások elfogadásához helyi, regionális, országos és európai szinten is, ezáltal egy nyitottabb, befogadóbb, erőteljesebb és erősebb, önmagát jobban ismerő és artikuláltabban megmutatni képes társadalmat eredményezve. Ilyen értelemben a programra nem célként, hanem ezen társadalmi folyamatok beindításának eszközeként tekintünk.

Mivel pályázunk?

Sepsiszentgyörgy pályázata szellemiségében inkluzív és alulról építkező. A helyi problémákat nem megkerüli, elkerüli, hanem tudatosan tematizálja, ugyanakkor a helyi értékekből kiindulva ad választ helyi, országos és európai kérdésekre – ahogy azt a kiírás megköveteli.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: IDENTITÁS

Az identitás kérdésköre nagyon erőteljesen jelen van életünkben, és szoros összefüggésben van a 20. század utolsó két évtizedének hatalmas változásaival: a munka, a javak és a tőke mobilitásának eddig nem tapasztalt növekedésével, az ezt követő gazdasági válsággal, a jelenlegi geopolitikai helyzettel. A bővülő kulturális lehetőségek, a szabad piac által nyújtotta lehetőségek rendkívül jelentős pozitív hozadékkal járnak egyének és közösségek számára, ugyanakkor meggyengültek a szomszédi viszonyokra, munkára, társadalmi osztályra vagy nemzetiségre épült hagyományos kötelékek – az élet bizonytalanabbá és kevésbé kiszámíthatóvá válik. Az európai munkapiac megnyitásának intenzív elszívó hatása van, amely általános problémája a kelet-európai országoknak. Sepsiszentgyörgy és Székelyföld az európai identitás aktuális kérdéseihez képest egy olyan sajátos identitás-kérdéskörrel rendelkezik, amely ezt a témát még komplexebbé és sajátságossá teszi: Sepsiszentgyörgy az ország legnagyobb városa, amelyben egy kisebbség a többség; Székelyföld, mint régió szintén ebben a sajátos helyzetben van; a város és a térség lakossága a kommunizmus identitásromboló hatását (egyéni, közösségi, épített örökség, vidék-város stb.) követően identitása újradefiniálásának folyamatában van.

A Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa program célja az egyéni és közösségi identitások megértésének elősegítése, az identitások különbözőségéből, meg nem élhetőségéből, meg nem értéséből, el nem fogadásából adódó feszültségek csökkentése, a regionális tudat erősítése, az egyéni és közösségi szabadság, illetve a társadalmi kohézió erősítése a művészet és a kultúra közvetítésével. A program eredményeként az emberek közelebb kerülnek saját identitásuk megértéséhez és más identitások elfogadásához helyi, regionális, országos és európai szinten is, ezáltal egy nyitottabb, befogadóbb, erőteljesebb és erősebb, önmagát jobban ismerő és artikuláltabban megmutatni képes társadalmat eredményezve. Ilyen értelemben a programra nem célként, hanem ezen társadalmi folyamatok beindításának eszközeként tekintünk.

Mivel pályázunk?

INTERVENCIÓS MECHANIZMUS

Az archaikus, zárt társadalmakban egységes volt a kódrendszer, a közösség (az azonos identitással rendelkezők) minden tagja értette azt. A világ megnyílásával az egységes kódrendszer helyét számos különböző identitás sajátos kódrendszere vette át – annak idején például egy népviselet alapján a közösség minden tagja képes volt beazonosítani az azt viselő személyt és értékrendjét. Mivel nincs már egységes kódrendszer, az egyének és a közösségek nehezebben vagy nem értik meg és így nem fogadják el, idegen vagy feszültségekkel terhes marad számukra a más identitás.

A Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa program a kommunikációs alapmodellt kívánja modellként használni mind a programok, mind a teljes koncepció szintjén:

kódolás -> közvetítés -> dekódolás -> visszacsatolás (feedback).

Ez a különböző típusú identitások megszólítását, tematizálását, párbeszédhelyzetbe hozását feltételezi; a kulturális főváros programnak egy olyan kontextust kell jelentenie, amely a város és a régió minél több lakóját közvetlenül megszólítja, kulturális programok, művészi intervenciók, edukatív programok és a mérhetőséget és a továbbfejlesztés lehetőségét biztosító visszacsatolási mechanizmusok által.

Pályázatunk olyan programot kínál, amelyben minden egyes kulturális cselekedet tudatosan kezeli ezt a modellt. A programsorozat egészében kiemelt szerepet szánunk a visszacsatolásnak, amelyre külön mechanizmusrendszert dolgozunk ki.

Támogató :

MÉDIAPARTNEREK: